Till ledningsgruppen utgår grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. För information om utbetalda ersättningar 2018 hänvisas till not 7 i årsredovisningen.

Principer för ersättning 2019

Årsstämman 2019 antog styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt bifogat dokument.