Ledningsgrupp

Ersättningar

Till ledningsgruppen utgår grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. För information om utbetalda ersättningar hänvisas till not 7 i årsredovisningen.

Principer för ersättning

Årsstämman 2020 antog styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt bifogat dokument.

Riktlinjerna gäller tills vidare, dock som längst till årstämman 2024.

Incitamentsprogram 2020-2022

Årstämman 2020 godkände det av styrelsen beslutade incitamentsprogrammet för åren 2020 till 2022 enligt bifogat dokument.