Finansiering

Kungsleden bedriver en mycket kapitalintensiv verksamhet och tillgång till kapital är en förutsättning för att kunna bedriva en framgångsrik fastighetsrörelse. Affärsmodellen bygger på att fastigheter finansieras med både eget kapital och externa lån för att få en god avkastning på satsat kapital.

Kapitalanskaffning och kapitalets sammansättning

Den totala tillgångsmassan finansieras med eget kapital, räntebärande skulder samt ej räntebärande skulder. Fördelningen mellan dessa beror av kostnaden för de olika finansieringsformerna som avspeglas i fastighetsportföljens risk och kreditgivarnas prissättning och riskaptit över tiden.

Den dyraste finansieringsformen är eget kapital medan lånat kapital generellt är billigare, vilket gör att en optimal mix mellan dessa eftersträvas för att uppnå önskad avkastning på eget kapital.

Upptagna lån

Kungsledens låneportfölj består av lån från banker och livbolag mot säkerheter, icke säkerställda obligationslån och företagscertifikat.

Låneavtalen har normalt en löptid på ett till fem år. Räntebindningen i merparten av lånen är kortfristig (rörlig), och Kungsleden hanterar ränterisk på koncernövergripande nivå. Önskad risknivå i räntebindningsstrukturen uppnås genom användning av derivatinstrument (ränteswappar).

Koncernens finanspolicy anger hur stor andel av låneportföljen som får innehas av en enskild långivare. Policyn reglerar även hur stor andel av lånen som får förfalla till refinansiering inom ett år.

Kungsledens finansfunktion

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att:

  • säkerställa den lång- och kortfristiga kapitalförsörjningen
  • anpassa den finansiella strategin efter verksamheten så att en långsiktig och stabil kapitalstruktur uppnås och bibehålls
  • uppnå bästa möjliga finansnetto inom givna ramar för riskexponering

Gröna obligationer

Investerarrapport 2021

Vi stödjer UN Global Compact och hållbarhetsarbetet utgår från FN:s globala mål där vi bidrar till 12 av de globala målen. Läs rapporten