Pressmeddelanden

Nya finansiella mål med fokus på tillväxt för Kungsleden

Kungsleden inför nya finansiella mål med fokus på tillväxt och en ännu starkare finansiell position. De nya målen innebär bland annat att förvaltningsresultatet ska öka med mer än 30 procent till 1 650 Mkr senast år 2025 och att belåningsgraden långsiktigt inte ska överstiga 45 procent.

Kungsledens styrelse har idag fattat beslut om nya finansiella mål för bolaget. De nya målen innebär att:

  • Fastighetsportföljen ska växa till minst 55 Mdr vid utgången av 2025.
  • Förvaltningsresultatet för år 2025 ska uppgå till minst 1 650 Mkr.
  • Avkastning på eget kapital ska över tid uppgå till minst 10% per år.
  • Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 45%.
  • Räntetäckningsgraden ska vara mer än 2,5 gånger.
  • Kungsledens aktieutdelning ska över tid öka och utgöra minst 50% av förvaltningsresultatet efter nominell skatt. Den nya utdelningspolicyn tillämpas från och med räkenskapsåret 2021.

”Kungsleden har en attraktiv fastighetsportfölj i tillväxtmarknader, kreditvärdiga kunder och ett rekordhögt medarbetarengagemang. Med ett ökat fokus på tillväxt, hållbarhet och en förstärkt finansiell position har vi de allra bästa förutsättningarna att uppnå våra högt ställda mål och förbättra vår kreditrating ytterligare i enlighet med vår ambition, säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

Regulatorisk

For mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08 503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 08 503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden| 0708 84 74 69 | Anna.trane@kungsleden.se


Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl. 06.54.

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se