Pressmeddelanden

Kungsleden Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma

Kungsledens årsstämma ägde rum torsdagen den 23 april 2020 klockan 14.00 på Kungsledens huvudkontor i Stockholm.

Bolagsstämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning. Detta skedde efter att styrelsen den 14 april dragit tillbaka sitt tidigare förslag till utdelning med totalt 2,60 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,65 kronor per aktie. Styrelsen avser att avvakta tills konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kan överblickas och om förutsättningarna medger, är ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020. Vid en eventuell extra bolagsstämma lämnas ett förslag om utdelning och storlek på denna.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Charlotta Wikström och Christer Nilsson. Till nya ledamöter valdes Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi. Vidare omvaldes Charlotte Axelsson till styrelsens ordförande.

Ulf Nilsson har avböjt omval.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, ska utgå med 220 000 kronor per år (oförändrat) och att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 500 000 kronor per år (oförändrat) samt att årlig ersättning för arbete i av styrelsen inrättade utskott ska utgå till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, med 40 000 kronor per utskottsuppdrag (oförändrat), med undantag för ordförande i revisionsutskottet där arvode ska utgå med 60 000 kronor (oförändrat).

Stämman utsåg Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande, Göran Larsson, föreslagen av Gösta Welandson med bolag, Jonas Broman, föreslagen av Olle Florén med bolag och Niklas Johansson, föreslagen av Handelsbanken Fonder, till ledamöter i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman godkände styrelsens beslut om kontantbaserat incitamentsprogram 2020-2022 för ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa och överlåta sammanlagt så många stamaktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av stamaktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av stamaktier kan ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Syftet är vidare att kunna använda återköpta stamaktier som likvid vid förvärv, eller genomföra eventuella uppskjutna betalningar relaterade till sådana förvärv, eller för att finansiera sådana förvärv eller uppskjutna betalningar.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet stamaktier i Kungsleden vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter i situationer då styrelse och ledning ser möjligheter att genomföra fastighetsförvärv för att öka bolagets tillväxt och förbättra resultatet samt kassaflödet och på så sätt tillvarata aktieägarnas intressen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att välja Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB kommer att utse den auktoriserade revisorn Jonas Svensson till huvudansvarig revisor.


Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, styrelseordförande| 070-222 64 88 | charlotte.axelsson@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden| 070-0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se