Pressmeddelanden

Kungsleden säljer elnät och anläggningar för kyla och vatten/avlopp på Finnslätten i Västerås till Mälarenergi

Kungsleden AB (publ) har tecknat avtal med Mälarenergi AB och dess dotterbolag Mälarenergi Elnät AB (nedan ”Mälarenergi”) om överlåtelse av vissa installationer för el, kyla och vatten/avlopp inom Kungsledens fastigheter på området Finnslätten i Västerås.

Affären är villkorad av att ledningsrätter upplåts åt Mälarenergi och att viss fastighetsbildning sker, vilket bedöms ske stegvis under de kommande ett till två åren. I samma takt som villkoren uppfylls kommer Kungsleden att frånträda installationerna. Köpeskillingen uppgår till drygt 30 Mkr före transaktionskostnader. De överlåtna tillgångarna har låga bokförda värden, varför en realisationsvinst på minst 20 Mkr kan förväntas och kommer att redovisas i takt med att installationerna frånträds.

Kungsledens Fastighetschef för Mälardalen, Mats Eriksson, säger:
”Kungsleden renodlar i snabb takt sin verksamhet till aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter i Sveriges tillväxtmarknader, inklusive Västerås. Av historiska skäl har vi på Finnslätten i Västerås omfattande anläggningar för eldistribution, kyla och vatten/avlopp. För att fokusera på vår kärnverksamhet överlåter vi nu till Mälarenergi stora delar av dessa anläggningar. Mälarenergi är en högprofessionell och välkänd aktör inom bl.a. områdena eldistribution, produktion och distribution av kyla och värmevärmeenergi samt vatten/avlopp. Mälarenergi har det långsiktiga perspektiv och den kunskap som krävs för att anläggningarna ska skötas och vidareutvecklas på bästa sätt."

Jan Andhagen, vVD och ansvarig för Affärsutveckling inom Mälarenergi, kommenterar:
”De installationer vi nu förvärvar från Kungsleden kompletterar våra befintliga anläggningar i Västerås väl. Det förbättrar våra möjligheter att driva och långsiktigt utveckla god försörjning och kundanpassade lösningar med elkraft och kyla samt vatten- och avloppsverksamhet för befintliga och tillkommande kunder på Finnslätten och i dess närhet.”

För ytterligare upplysningar,

Mats Eriksson, Fastighetschef Kungsleden AB (publ), Mälardalen, Telefon 021-40 44 85 | Mobil 070-588 79 99
Jan Andhagen, vVD och ansvarig för Affärsutveckling, Mälarenergi, Telefon 073-940 50 30


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-07-16 kl. 07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.