Pressmeddelande25 september 2017

Kungsleden erhåller kreditbetyget "Ba1" med "Positive Outlook" från Moody´s och upprättar ett MTN-program med ett rambelopp om SEK 5 miljarder

Kungsleden AB (publ.) (”Kungsleden”) har för första gången erhållit ett omdöme från ratinginstitutet Moody´s. Kreditbetyget är Ba1 med ”Positive Outlook”. Enligt omdömet från Moody´s kan kreditbetyget komma att höjas till Investment Grade förutsatt att Kungsledens belåningsgrad långsiktigt inte överstiger 50 procent samt att andelen säkerställd upplåning minskar.

Kungsleden har från 2013 successivt reducerat den finansiella risken i bolaget i syfte att skapa stabila förutsättningar för att framgångsrikt genomföra den nya affärsstrategin som omfattar förvärv av strategiska fastighetstillgångar och värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd. Som ett led i detta arbete beslutade styrelsen i juni att justera det finansiella målet för belåningsgraden till ett riktvärde om 50 procent. I dagsläget uppgår Kungsledens belåningsgrad till cirka 50 procent.

Den förbättrade finansiella ställningen och det nya kreditbetyget gör det möjligt för Kungsleden att öka sin andel kapitalmarknadsfinansiering genom emissioner av obligationer utan att behöva ställa säkerhet. Kungsleden vill strategiskt öka sin marknadsupplåning i syfte att ytterligare diversifiera sin finansiering, öka andelen upplåning utan säkerhet och förlänga den genomsnittliga kapitalbindningen.

I linje med finansieringsstrategin har Kungsleden upprättat ett MTN-program. Programmet underlättar Kungsledens tillgång till kapitalmarknaden genom att ledtiden mellan beslut och emission blir kortare och den administrativa hanteringen av upplåningen förenklas.

”Kungsleden har idag en stark finansiell position, vilket bekräftas av kreditbetyget från Moody´s. Med ratingen och MTN-programmet på plats ska vi öka andelen icke säkerställd upplåning via kapitalmarknaden. Målet är självklart att erhålla Investment Grade betyg, något som skulle ge oss en ännu större bas av kreditinvesterare och ytterligare förbättrad access till kapitalmarknaden”, säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Grundprospekt för MTN-programmet kommer att hållas tillgängligt på Kungsledens webbplats www.kungsleden.se.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

Detta pressmeddelande finns tillgängligt på svenska på www.kungsleden.se/pressmeddelanden

Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 07.45 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig