Pressmeddelanden

Nya finansiella mål för Kungsleden

Kungsleden presenterade i samband med Bokslutskommunikén en ny affärsplan som sträcker sig till 2020 samt nya finansiella mål.

  • Soliditeten ska över tid vara minst 35 procent och ska inte understiga 30 procent
  • Belåningsgraden bör ligga i intervallet 50-60 procent med ett riktvärde över tid på 55 procent
  • Räntetäckningsgraden ska vara mer än 2,5 gånger
  • Kungsleden ska över tid uppnå en högre avkastning på eget kapital än jämförbara börsnoterade fastighetsbolag
  • Kungsleden ska öka förvaltningsresultatet både genom att växa fastighetsportföljen och genom att öka driftnettot i befintligt bestånd
  • Utdelningen i Kungsleden ska öka i takt med förvaltningsresultatets utveckling
Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vvd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17/2 2016 kl. 8.45. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.