Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter med bostadsutvecklingspotential i Göteborg

Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheterna Forsåker 1:75, 1:164, 1:225 och 1:257 i Mölndal. Köpare är Ikano Bostad AB.

Kungsleden har tecknat ett överlåtelseavtal med bostadsutvecklingsbolaget Ikano Bostad om försäljning av fastigheterna Forsåker 1:75, 1:164, 1:225 och 1:257 i Mölndal. Kungsleden har påbörjat en detaljplaneprocess för att ändra fastigheternas användningsområde till bostadsändamål. Fastigheterna har i dagsläget en uthyrningsbar area om 21 109 kvm lager/industri och målsättningen är att den nya detaljplanen ska omfatta minst 80 000 kvm bostadsbyggrätter.

”Vi har identifierat omfattande bostadsutvecklingspotential i Kungsledens fastighetsbestånd och det är mycket glädjande att vi nu börjar realisera denna potential”, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.

Ikano Bostad erlägger en initial köpeskilling om 200 Mkr. Transaktionen ger då upphov till en initial positiv resultateffekt för Kungsleden om 13 Mkr. Därefter erlägger Ikano Bostad en tilläggsköpeskilling om 23 Mkr i samband med samråd och ytterligare en tilläggsköpeskilling för de bostadsbyggrätter som har tillskapats när detaljplanen vunnit laga kraft. Om målsättningen att tillskapa 80 000 kvm bostadsbyggrätter uppnås kommer den andra tilläggsköpeskillingen att uppgå till 70 Mkr före transaktionskostnader. Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under första halvåret 2020.

Ikano Bostad tillträder fastigheterna under första kvartalet 2017.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 20/12 2016 kl. 14.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap.