Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar bostadsprojektfastigheter i Göteborg

Kungsleden avyttrar bostadsprojektfastigheterna Rud 4:1 och Rud 760:42 i Ruddalen, Göteborg, till bostadsutvecklingsbolaget Prime Living för en total köpeskilling om 66 mkr.

Kungsleden AB (publ) har tecknat ett överlåtelseavtal med bostadsutvecklingsbolaget Prime Living om att avyttra fastigheterna Rud 4:1 och Rud 760:42 i bostadsområdet Ruddalen i Göteborg. Kungsleden har påbörjat en detaljplaneprocess för att omvandla fastigheterna, som är upplåtna med tomträtt och har en total uthyrningsbar yta om 2 055 kvm, till bostäder som en del av Göteborgs stads så kallade Jubileumssatsning. Förslaget till ny detaljplan omfattar cirka 18 000 kvm bostäder, 2 000 kvm handel och 3 000 kvm garage.

Prime Living förvärvar fastigheterna för 66 mkr där 32 mkr erläggs vid tillträdesdagen och resterande 34 mkr när detaljplanen har vunnit laga kraft. Kungsledens bokförda värde för fastigheten uppgår till 31 mkr. Frånträde äger rum i maj och detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2017.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 10/5 2016 kl. 07.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.