Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB:s (publ) valberedning föreslår att årsstämman 2015 väljer om de nuvarande ledamöterna Charlotte Axelsson, Joachim Gahm, Liselotte Hjorth, Lars Holmgren, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Vidare föreslås att Göran Larsson omväljs som styrelsens ordförande.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är Göran Larsson (nominerad av Gösta Welandson med bolag tillika styrelseordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning tillika valberedningens ordförande), Krister Hjelmstedt (nominerad av Olle Florén med bolag) samt Martin Jonasson (nominerad av Andra AP-fonden).

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, valberedningens ordförande | 073-96 429 57 | eva.gottfridsdotter-nilsson@lansforsakringar.se.

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6/2 2015 kl. 11.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.