Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman.

Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Charlotte Axelsson, Joachim Gahm, Liselotte Hjorth, Lars Holmgren, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Vidare föreslås att Göran Larsson omväljs som styrelsens ordförande.

Kungsleden AB (publ)

Göran Larsson

Bilaga: Kallelse till årsstämma

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90       

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17/3 2015 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.