Pressmeddelanden

Kungsleden säljer bostadsfastigheter för 185 Mkr i Växjö

Kungsleden AB (publ) fortsätter att renodla sitt fastighetsbestånd i enlighet med bolagets nya strategi och avyttrar tre bostadsfastigheter. Köpeskillingen uppgår till 185 Mkr. Fastigheterna Oxdragaren 1, Vinaman 6 samt Djäknen 4 ligger samtliga i centrala Växjö och köparen är M2 Gruppen. Försäljningen ger en vinst på 32 Mkr.

Fastigheterna förvärvades hösten 2013 från GE Real Estate och ligger mycket centralt i Växjö med närhet till service, handel och kommunikationer. Det är väl underhållna fastigheter med hög kvalitet och stabila kassaflöden.

”Dessa avyttringar ligger helt i linje med vår nya strategi som innefattar att renodla och koncentrera vårt fastighetsbestånd. Genom försäljningarna frigör vi kapital som kan återinvesteras i nya kommersiella fastigheter i ekonomiska tillväxtregioner”, säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.


Foto: Oxdragaren 3

Foto: Djäknen 4

Foto: Vinaman 6

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/4 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.