Pressmeddelanden

Kungsleden säljer 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments

Kungsleden avyttrar 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments till ett pris som motsvarar en värdering av hela bolaget om 1,3 miljarder kr (Enterprise Value). Genom transaktionen frigör Kungsleden netto ca 700 Mkr i likviditet. Frigjort kapital ska användas för fastighetsköp enligt Kungsledens strategi och ger en kapacitet att förvärva fastigheter för cirka 1,8 miljarder kr med en antagen belåningsgrad av omkring 60 procent.

Biljana Pehrsson, VD i Kungsleden AB, kommenterar:
”Idag tar Kungsleden ytterligare ett steg i förverkligandet av vår affärsstrategi. Huvudinriktningen i Kungsledens nya strategi är att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige. Sedan den nya strategin presenterades för snart två år sedan har Kungsledens uttalade intention varit att sälja Nordic Modular Group eftersom dess verksamhet är skilt från koncernens kärnaffär. Vi är mycket nöjda med den affär vi idag gör med Inter IKEA Investments.
Kungsleden frigör kapital som gör det möjligt att köpa fastigheter för runt 1,8 miljarder kr i enlighet med vår nya strategi. Vi behåller en 35-procentig andel i Nordic Modular Group och fortsätter att ta del av bolagets intjäning och tillväxtpotential. Nordic Modular Group har goda framtidsutsikter på modulmarknaden och vi är övertygade om att det kommer att skapas ytterligare värden i bolaget under Inter IKEA Investments huvudägarskap och professionella ägarstyrning. Därför ser vi att affären med Inter IKEA Investments är i Kungsledens aktieägares bästa intresse.”

Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB, kommenterar:
”Vi gillar bolag med en tydlig inriktning, stark företagsledning och god lönsamhet. Nordic Modular Group passar väl in på den beskrivningen och vi ser nu fram emot att tillsammans med Kungsleden och ledningen fortsätta utveckla bolaget”.

Försäljningens struktur och finansiella effekter
Köpare är Inter IKEA Investments genom ett nybildat helägt ägarbolag (under namnändring till Nordic Modular Holding AB). Kungsleden återinvesterar omkring 270 Mkr i det nybildade ägarbolaget i form av aktier och aktieägarlån för en 35-procentig ägarandel.
Genom försäljningen av Nordic Modular Group förenklas Kungsledens koncernbalansräkning. Tillgångar och skulder hänförliga till Nordic Modular Group utgår med 1 829 Mkr respektive 842 Mkr räknat per 30 september 2014 och ersätts av investeringen i det nybildade ägarbolaget och den frigjorda likviditeten på omkring 700 Mkr. Försäljningen medför en negativ resultateffekt på omkring 150 Mkr.

Framgent kommer Kungsledens engagemang i Nordic Modular Group via den 35-procentiga ägarandelen i det nybildade ägarbolaget att redovisas som Andelar i intressebolag i Kungsledens balansräkning respektive som Resultat från intressebolag i resultaträkningen.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras den 8 januari 2015.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB | 08-551 176 80

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14/11 2014 kl. 13.45. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.