Pressmeddelanden

Kungsleden har mottagit negativa skattedomar

Kungsleden har idag mottagit domar från Kammarrätten i Stockholm avseende skattemål där Kungsleden är part. Kammarrätten har funnit att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006-2008 samt inte medges avdrag för nedskrivningar av lagerandelar som uppkommit i samband med omstruktureringar som Kungsleden genomförde under beskattningsåren 2004-2006.

Kungsledens uppfattning är fortfarande att bolaget till fullo har följt de lagar och den praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle. De flesta av transaktionerna har stora likheter med det så kallade ”Steen och Ström-fallet” där Kammarrätten i Stockholm i en dom 2011 medgav avdrag för denna typ av nedskrivningar. Därför har Kungsleden tidigare bedömt att avdrag ska medges även för Kungsledens fall.

Kungsleden delar inte den uppfattning som Kammarrätten ger uttryck för i de aktuella domarna och avser att söka prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Kungsleden gör i dagsläget därför inga ytterligare reserveringar med anledning av dagens domar.   

Om det slutgiltiga utfallet i processerna för samtliga fall av nedskrivningar av lagerandelar och omstruktureringar skulle bli negativt uppkommer en tillkommande negativ effekt på eget kapital om 1 615 Mkr och resterande skatt att betala bedöms uppgå till 1 450 Mkr. Effekten på eget kapital och likviditet är i linje med vad Kungsleden tidigare kommunicerat beträffande de maximala negativa effekterna av processerna ifråga.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1/4 2014 kl. 16.45. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.