Pressmeddelanden

Kungsleden Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning om 1,25 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2014 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Biljana Pehrsson för verksamhetsåret 2013 och för första kvartalet 2014. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att vara tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se, från och med den 30 april 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Joachim Gahm, Lars Holmgren, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Till nya ledamöter valdes Charlotte Axelsson och Liselotte Hjorth. Vidare omvaldes Göran Larsson till styrelsens ordförande.

Magnus Fernqvist och Peter Gustafson hade avböjt omval.

Stämman utsåg styrelsens ordförande Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag; tillika styrelseordförande, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning, Krister Hjelmstedt, nominerad av Olle Florén med bolag och Martin Jonasson, nominerad av Andra AP-fonden, till ledamöter i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90       

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/4 2014 kl. 16.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.