Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2014

Kungsleden tog under första kvartalet viktiga steg i sin strategiska plan.

UTFALL I KORTHET
Delårsperioden (januari–mars)

  • Nettoomsättningen ökade till 707 Mkr (487) och bruttoresultatet steg till 408 Mkr (281).
  • Förvaltningsresultatet förbättrades och uppgick till 195 Mkr (88), motsvarande 1,43 kronor (0,64) per aktie.
  • Periodens nettouthyrning ökade till 12 Mkr (-5Mkr)
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 178 Mkr (131), motsvarande 1,30 kronor (0,96) per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Integrationen av fastigheter och personal från förvärvet av fastigheter från GE december 2013 slutfördes under första kvartalet. GE-portföljen bidrog därmed med driftnetto under hela det första kvartalet.
  • Fastighetsportföljen renodlades ytterligare i linje med Kungsledens nya strategi och försäljningar om 506 Mkr genomfördes under kvartalet. Efter kvartalets utgång genomfördes försäljningar om 185 Mkr. Resultateffekten av samtliga försäljningar beräknas uppgå till 58 Mkr och redovisas under kommande kvartal.
  • Kungsledens genomsnittliga upplåningskostnad sjönk ytterligare under kvartalet, främst till följd av att swapportföljen omstrukturerades. Snitträntan uppgick per 31 mars till 5,4 procent jämfört med 5,8 procent vid årets ingång.
  • Efter rapportperiodens utgång meddelade Kammarrätten att Kungsleden ej medges avdrag för vissa nedskrivningar i tidigare års deklarationer. Kungsleden avser att söka prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

KOMMENTAR FRÅN VD

Under första kvartalet fortsatte Kungsleden att i högt tempo förverkliga bolagets strategiska plan. Förvaltningsresultatet i kvartalet förbättrades till 195 Mkr (88), till följd av ett större fastighetsbestånd och högre driftnetto. Bruttoresultatet ökade med 45 procent till 408 Mkr samtidigt som de centrala och administrativa kostnaderna minskade jämfört med motsvarande period 2013. Nettoomsättningen ökade till 707 Mkr, varav intäkter från moduluthyrning och försäljning utgjorde 145 Mkr. Genom ett ökat fokus på kundernas lokalbehov och med stöd av en försiktigt positiv hyresmarknad kunde vi under kvartalet teckna nya hyresavtal om totalt 30 000 kvm och därmed uppnå en mycket god nettouthyrning om 12 Mkr. Under kvartalet ökade den ekonomiska uthyrningsgraden till 91,2 procent (90,5) och överskottsgraden till 63,7 procent (62,0).

Renodlingen och optimeringen av fastighetsportföljen fortlöper enligt plan. Under kvartalet och efter kvartalets utgång avtalades försäljningar av icke strategiska fastigheter till värden om sammanlagt 690 Mkr, vilket överstiger det bokförda värdet med 10 procent. Fastighetsmarknaden präglas just nu av en stark efterfrågan och ett underutbud vilket gynnar våra fortsatta planerade försäljningar.

Efter rapportperiodens utgång meddelade Kammarrätten negativ dom i ett av Kungsledens skattemål (se även sidan 8 i delårsrapporten). Kungsledens strategi påverkas inte av beskedet i Kammarrätten men bolaget överväger löpande hur snabbt strategin kan förverkligas utifrån det tillgängliga handlingsutrymmet. Bolaget har en likviditetsberedskap om 2 940 Mkr. Därtill fortsätter goda förvaltningsresultat att stärka bolagets balansräkning och likviditet.

Kungsledens strategi är att skapa värde genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och utveckla fastigheterna samt att optimera bolagets fastighetsportfölj som ska resultera i en attraktiv totalavkastning.

I syfte att renodla och optimera fastighetsportföljen till valda segment kontor, industri/lager och handel i prioriterade tillväxtregioner och orter, planerar Kungsleden att under 2014 avyttra fastigheter i storleksordningen 1–1,5 miljarder kronor. Frigjort kapital ska återinvesteras i strategiska fastigheter med hög förväntad totalavkastning i form av ökade hyresintäkter eller sänkta kostnader eller i form av sjunkande direktavkastningskrav. Över tid är ambitionen att växa fastighetsportföljen till omkring 30 miljarder kronor.

Biljana Pehrsson
VD

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/4 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.