Delårsrapport januari - september 2013

UTFALL I KORTHET
Tredje kvartalet (juli–september)

 • Nettoomsättningen ökade till 550 Mkr (499) och bruttoresultatet steg till 353 Mkr (322).
 • Förvaltningsresultatet förbättrades och uppgick till 179 Mkr (128), motsvarande 1,31 kronor (0,94) per aktie. 
 • Resultat före skatt uppgick till 231 Mkr (–29) och periodens resultat till 214 Mkr (–13), motsvarande 1,57 kronor (–0,10) per aktie. Ökningen av periodens resultat beror främst på att tredje kvartalet 2012 belastades av värdenedgång i räntederivat.  
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 154 Mkr (–156), motsvarande 1,13 kronor (–1,14) per aktie.

Delårsperioden (januari–september)

 • Nettoomsättningen minskade till 1 601 Mkr (1 616) medan bruttoresultatet förbättrades till 947 Mkr (935).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 400 Mkr (355), motsvarande 2,93 kronor (2,60) per aktie. 
 • Resultat före skatt uppgick till 799 Mkr (353) och periodens resultat till 683 Mkr (–571), motsvarande 5,00 kronor (–4,18) per aktie. Ökningen av periodens resultat beror främst på att andra kvartalet 2012 belastades av reserveringar för skatterisker om –985 Mkr.  
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 426 Mkr (67), motsvarande 3,12 kronor (0,49) per aktie.
 • Fastighetsbeståndet exklusive modulbyggnader bestod per 30 september 2013 av 279 (275) förvaltningsfastigheter med ett bokfört värde om 14 479 Mkr (14 247).

VIKTIGA HÄNDELSER
Tredje kvartalet (juli–september)

 • Biljana Pehrsson tillträdde som VD den 1 september.
 • Fem (–) fastigheter köptes för 125 Mkr och en (41) fastighet i Tyskland såldes för 93 Mkr (1 022) med ett resultat om 0 Mkr (0). 
 • Kammarrätten meddelade negativa domar i ett antal av de så kallade BV-processerna. Kungsleden har dock sedan tidigare gjort tillräckliga reserveringar för dessa utfall och avser att söka prövningstillstånd för fortsatt process.

Delårsperioden (januari–september)

 • Sju (–) fastigheter köptes för 194 Mkr och fyra (44) fastigheter såldes för 108 Mkr (1 115) med ett resultat om 4 Mkr (17). Därutöver avtalades om köp av en fastighet i Lund om 173 Mkr som tillträds under fjärde kvartalet.
 • I februari slutfördes försäljningen av Hemsö till Tredje AP-fonden varigenom Kungsledens likviditet förstärktes avsevärt och stora amorteringar på lån kunde genomföras.

Efter periodens utgång

 • 21 oktober tecknades ett bindande avtal med GE Capital Real Estate om köp av 84 fastigheter för cirka 5,5 miljarder kronor. Tillträde av fastigheterna är avhängig Konkurrensverkets prövning och beräknas ske i december.
 • Kungsleden inrättade från och med 1 oktober en ny ledningsgrupp som ersätter den tidigare koncernledningen.

KOMMENTAR FRÅN VD
Det har nu gått knappt två månader sedan jag tillträdde som VD för Kungsleden den 1 september och påbörjade mitt operativa arbete att leda bolaget till en position som marknadens mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag. Det tredje kvartalet kan beskrivas som intensivt där vi levererar ett starkt kvartalsresultat som visar att vi ligger väl i linje med tidigare kommunicerade mål. Efter kvartalets utgång har vi dessutom ingått köpeavtalet för GE:s fastighetsportfölj.

Som ny VD har jag ägnat tid åt att lära mig bolaget mer i detalj. Jag har träffat alla medarbetare och besökt alla regionkontor och ett stort antal fastigheter i varje region. Jag har mött tjugotalet investerare och aktieägare i Stockholm, Amsterdam och London, träffat tiotalet aktieanalytiker samt haft möten med ett flertal av våra viktiga banker och andra marknadsaktörer. Min inskolning har varit mycket lärorik och givande. Mina intryck är över förväntan. Jag märker att det finns ett pånyttfött intresse för Kungsleden som företag och som aktie och att förväntningarna på oss stiger. Sådant inspirerar!

Resultatutfall Förvaltningsresultatet för kvartalet ökade med närmare 40 procent till 179 Mkr, bland annat som en följd av att kostnaderna var drygt 10 Mkr lägre. Nettoomsättningen ökade med 50 Mkr, varav intäkter från modulförsäljningen utgjorde 20 Mkr. Direktavkastningen uppgick till 8,7 procent (8,4) för kvartalet.

Efter rapportperiodens utgång ingick vi ett bindande avtal om förvärv av GE Capital Real Estates fastighetsportfölj i Sverige. Det känns fantastiskt att kunna teckna detta avtal särskilt som portföljen om 84 fastigheter passar så väl in i vår nya strategi. Genom detta förvärv kommer vi i ett slag upp i den portföljvolym som vi annars hade beräknat skulle ta ett till två år att bygga upp. Geografiskt är cirka 70 procent av den portfölj vi förvärvar belägen i Stockholm och Göteborg. Förvärvet innebär att andelen fastigheter i de tre storstadsregionerna ökar från 30 till 50 procent av Kungsledens totala portfölj, samtidigt som andelen kontor ökar från 39 till 50 procent. Detta är helt i enlighet med vår nya strategi som innebär en ökad koncentration av fastighetsbeståndet med fokusering på tillväxtregioner och kontor, industri/lager samt handel.

Jag vill passa på att redan nu välkomna de medarbetare som vi övertar från GE till Kungsleden. Jag ser fram emot att tillsammans med dem och alla medarbetare på Kungsleden fortsätta vår gemensamma resa att genomföra den nya strategin.

Ny organisation Som ett viktigt steg i implementeringen av den nya strategin har vi infört en ny organisationsstruktur och affärsmodell. Vi tydliggör vår kärnverksamhet i tre affärsområden – Förvaltning, Utveckling samt Transaktion & analys – som stöttas av viktiga företagsövergripande funktioner. För att framgångsrikt leverera som aktiva och skickliga ägare, förvaltare och utvecklare av våra fastigheter är det viktigt att vi har lokal närvaro och närhet till våra kunder och hyresgäster. Från den 1 oktober gäller därför en nybildad ledningsgrupp som ersätter den tidigare koncernledningen. I den nya ledningsgruppen ingår affärsområdeschefer och regionchefer, förutom de hittillsvarande medlemmarna i koncernledningen. Förändringen gör att vi får kortare beslutsvägar som ökar vår flexibilitet och tar oss ännu närmare kunderna och affären. Vi tydliggör dessutom det regionala resultatansvaret.

Ett av de kommunicerade finansiella målen har varit att spara cirka 10 procent på centrala och administrativa kostnader med full effekt från 2014. Vi ser att målet kan uppnås redan under det fjärde kvartalet i år.

Utblick Den ekonomiska och politiska osäkerheten kvarstår på många håll i världen, men i Sverige är de ekonomiska utsikterna fortsatt goda. Vi ser en något förbättrad fastighetsmarknad. Transaktionsvolymen uppgick i tredje kvartalet till cirka 21 miljarder kronor, vilket var 50 procent mer än motsvarande period förra året. Ökad aptit hos investerare och banker att finansiera fastighetsaffärer inger förhoppning om positiv värdeutveckling.

Avslutningsvis konstaterar jag att genom den nya strategin och förvärvet av GE:s fastigheter tar Kungsleden steget fullt ut och går från att vara ett transaktionsdrivet bolag till ett bolag som aktivt äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i syfte att maximera driftnetto och långsiktigt bygga fastighetsvärde. Ett starkt resultat under det tredje kvartalet 2013 i kombination med potentialen i GE Capitals fastighetsportfölj gör att jag är optimistisk om Kungsledens fortsatta utveckling.

Biljana Pehrsson
VD

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25/10 2013 kl. 08.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.