Pressmeddelanden

Minskad energianvändning med 63 procent gav Kungsleden Greenbuilding-certifikat

Som en del i Kungsleden AB:s miljöarbete ingår att sänka energianvändningen och öka andelen GreenBuilding-märkta fastigheter. Logistikfastigheten Plattan 4 i Kristianstad värmdes tidigare upp med olja, men driftsattes i mars 2011 med en grundvattenvärmepump.

I och med bytet av uppvärmningskälla minskade energianvändningen med 63 procent och koldioxidutsläppen med 99 procent. Kravet för ett GreenBuilding-certifikat är att energianvändningen sänks med minst 25 procent eller att energianvändningen understiger Sveriges nybyggnadskrav för energi med 25 procent. Kungsleden har sedan tidigare tre fastigheter som är märkta enligt Greenbuilding.

Under de senaste tre åren har Kungsleden mer än halverat koldioxidutsläppen som verksamheten genererar i absoluta tal. Det handlar om ett målmedvetet energibesparingsarbete där samtliga fastigheter gås igenom årligen. Bolaget köper ursprungsmärkt vattenkraft från Harrsele kraftstation i Umeälven.

”GreenBuilding-märkta fastigheter förknippas ofta med innerstadshus. Kungsleden visar att även en lagerlokal kan få en fin miljömärkning och där både vi, hyresgästen och miljön är vinnare”, säger Kungsledens Miljöchef Maria Sandell i en kommentar.

Enligt Newsecs bedömning blir miljöcertifierade fastigheter attraktivare då fler hyresgäster är hållbarhetsmedvetna och till och med kommer att ha krav på sig att verka i hållbara lokaler.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Maria Sandell, Miljöchef Kungsleden | tfn 08-503 052 23 | mobil 070-690 65 17

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/3 2013 kl. 08.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.