Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 18 april 2013 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman samt förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit nyval av Magnus Fernqvist, Peter Gustafson och Göran Larsson samt omval av Joachim Gahm, Lars Holmgren, Kia Orback Pettersson, Biljana Pehrsson och Charlotta Wikström. Valberedningen föreslår att Göran Larsson väljs till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna Håkan Bryngelson och Magnus Meyer har avböjt omval.

Kungsleden AB (publ)
Håkan Bryngelson

Bilaga: Kallelse till årsstämma

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Bryngelson, styrelseordförande | tfn 070-545 36 55

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/3 2013 kl. 09.00

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.