Pressmeddelanden

Anders Kvist tillförordnad VD för Kungsleden

Styrelsen för Kungsleden AB (publ) har utsett Anders Kvist, vVD/ekonomi- och finansdirektör, till tillförordnad VD från och med den 19 april i samband med att VD Thomas Erséus lämnar bolaget.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Bryngelson, styrelseordförande | tfn 070-545 36 55

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/4 2013 kl. 08.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.