Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar kring skattedomar och sänker prognos

Kungsleden har i april 2012 mottagit domar från kammarrätten i Stockholm avseende taxeringsår 2005. Domarna berör två bolag inom Kungsledenkoncernen som vid likvidation av handelsbolag har yrkat avdrag för likvidationsförlust. Likvidationsförlusterna uppkom som ett led i interna omstruktureringar, och mot denna bakgrund delade kammarrätten förvaltningsrättens uppfattning att förlusterna inte var verkliga ur ett koncernperspektiv. Kammarrättens domar medför en negativ likviditetseffekt om 80 Mkr som kommer att påverka det utdelningsgrundande resultatet för det första kvartalet. Årets skattekostnad ökar med 260 Mkr som en effekt av domarna och kommer också att belasta första kvartalet. I beloppen ingår såväl ränta som eventuella skattetillägg. Kungsleden avser att överklaga domarna till Högsta förvaltnings­domstolen.

Om samtliga återstående skatteprocesser skulle utfalla negativt är bolagets bedömning att koncernens egna kapital minskar med cirka 1 400 Mkr mot tidigare kommunicerat 1 660 Mkr.

Förvaltningsmässigt har året börjat positivt och bolaget har även lyckats göra bra affärer.

Den sammantagna effekten av ovan beskrivna förhållanden innebär att styrelsens prognos för Kungsledens utdelningsgrundade resultat för helåret 2012 reduceras med 50 Mkr till 550 Mkr från tidigare kommunicerat 600 Mkr.

”Utgången i de båda domarna är oväntad och det är mycket förvånande att kammarrätten väljer att inte lämna någon egen motivering. Det är också ett problem att det tar så lång tid att få en dom, transaktionerna som ifrågasätts genomfördes redan under räkenskapsåret 2004. Olika kammarrätter har det senaste året avgjort ett flertal domar där Kungsleden inte varit part, men som berör samma rättsfråga och där utfallet gått åt olika håll. Vi avser därför att få frågan prövad av högsta instans.” säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/4 2012 kl. 09.30.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.