Pressmeddelanden

Kungsleden säljer två fastigheter för 75 Mkr

Kungsleden AB:s (publ) säljer två fastigheter för en total köpeskilling om cirka 75 Mkr exklusive transaktionskostnader till en direktavkastning på 6,5 procent. Försäljningspriset överstiger bokfört värde och anskaffningsvärde med cirka 4 Mkr. Beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Fastigheterna ligger i Linköping och den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 7 100 kvm fördelat på 50 procent affär, 41 procent vård samt 9 procent kontor och övrigt. Fastigheterna är fullt uthyrda till ett flertal hyresgäster, där de största är ICA Sverige AB och Östergötlands Läns Landsting.

Frånträde ägde rum den 16 februari 2012.

”Jag känner mig nöjd med affären som ger ett bra resultat. Tillsammans med försäljningen tidigare i veckan visar affärerna att transaktionsmarknaden fortsatt är likvid med starka lokala aktörer”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17/2 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.