Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet för 40 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer en kommersiell fastighet i Sollentuna för en total köpeskilling om 40 Mkr. Försäljningspriset efter transaktionskostnader överstiger bokfört värde med cirka 9 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 4 Mkr. Det senare beloppet kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Fastigheten ligger cirka 20 km norr om Stockholm och har en uthyrningsbar yta på cirka 7000 kvm uppdelad på 3 400 kvm kontor i fem plan och resterande lager och övrig area i ett plan. Huset byggdes 1981 av Munters AB för egen verksamhet. I dagsläget finns en hyresgäst som hyr cirka 20 procent av ytan.

Fastigheten säljs till en privat investerare som avser att utveckla fastigheten vidare. Frånträde är planerat till den 14 december 2012.

”Jag känner mig väldigt nöjd med affären och vi säljer till en bra nivå”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/10 2012 kl. 13.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2012 av 322 fastigheter med ett bokfört värde om 15,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.