Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet för 39 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer en fastighet för en köpeskilling om cirka 39 Mkr efter avdrag för latent skatt men före transaktionskostnader. Försäljningspriset efter avdrag för latent skatt är i nivå med bokfört värde. Vinst mot anskaffningsvärde efter transaktionskostnader och avdrag för latent skatt uppgår till cirka 21 Mkr och kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Kontorsfastigheten ligger i Sollentuna norr om Stockholm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 000 kvm fördelat på fem plan.

Frånträde planeras till den 1 februari 2013.

”Det är förvaltningsorganisationens goda arbete som gör att vi nu kan sälja denna fastighet med en bra vinst. Huset byggdes 1988 och köptes av Kungsleden 2006, då med stora vakanser. Sedan dess har fastigheten utvecklats och är idag så gott som fullt uthyrd”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.


Sollentuna Ringpärmen 5

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/12 2012 kl. 08.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2012 av 281 fastigheter med ett bokfört värde om 14,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.