Pressmeddelanden

Hemsö köper två fastigheter för 255 Mkr

Hemsö köper två fastigheter till en total köpeskilling om cirka 255 Mkr inklusive transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till cirka 7,1 procent.

Hemsö ägs till lika delar av Kungsleden AB (publ) och Tredje AP-Fonden.

Den ena fastigheten är ett äldreboende i Berlin, Tyskland, med en uthyrningsbar yta om cirka 6 950 kvm. Kvarvarande kontraktslängd uppgår till 16 år och tillträde är beräknat till den 1 januari 2013.

Den andra fastigheten är en närpolisstation med en uthyrningsbar yta om cirka 3 550 kvm i Malmö. Polisen hyr den nybyggda polisstationen på ett 15-årigt hyresavtal. Tillträde sker i december 2012.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31/10 2012 kl. 08.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2012 av 281 fastigheter med ett bokfört värde om 14,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.