Pressmeddelanden

Hemsö köper patienthotell i Danderyd för 77 Mkr

Hemsö köper patienthotellet i Danderyd, norr om Stockholm för en total köpeskilling om cirka 77 Mkr efter transaktionskostnader.

Direktavkastningen uppgår till cirka 6,2 procent. Hemsö ägs till lika delar av Kungsleden AB (publ) och Tredje AP-Fonden.

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 3 200 kvm. Stockholm Läns Landsting hyr fastigheten på ett 15-årigt avtal. Tillträde skedde den 19 november 2012.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/11 2012 kl. 08.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2012 av 281 fastigheter med ett bokfört värde om 14,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.