Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 279 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer två kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 279 Mkr. Direktavkastning uppgår till 6,4 procent. Försäljningspriset är i linje med bokfört värde och anskaffningsvärde.

Fastigheterna är belägna i utkanten av Slakthusområdet i Johanneshov, söder om Stockholm. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 25 000 kvm fördelat på 55 procent lager och 45 procent hanteringsytor, kontor, personalutrymmen och restaurang. 95 procent av lagervolymen utgörs av fryslager.

Köpare är St Erik Markutveckling som är ett helägt dotterbolag inom Stockholm Stad. Försäljningen är villkorad godkännande i Stockholm Stads kommunfullmäktige och frånträde är planerat till december 2011.

Stockholms Stad driver ett omfattande förändringsarbete av hela Slakthusområdet och antog under 2010 ’Vision Söderstaden 2030’ med syfte att utveckla området till en evenemangs- och nöjesknutpunkt med arenor, kontor och bostäder.

”Jag är mycket nöjd med försäljningen och jag ser Stockholm Stad som en naturlig ägare i och med det stora förändringsarbetet som sker i Slakthusområdet”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/9 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2011 av 635 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i total 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.