Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet för 385 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer en kommersiell fastighet för en total köpeskilling om 385 Mkr. Direktavkastningen uppgår till 7,1 procent. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med 20 Mkr och anskaffningsvärde med 18 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2011.

Fastigheten ligger i Karlskrona och hyrs till 100 procent av ABB. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 37 000 kvm och består huvudsakligen av industrilokaler.

Frånträde sker den 7 december 2011 och ABB är köpare.

”ABB har egna planer för den här fastigheten och då känns det naturligt att de själva förverkligar dessa. Det här är en bra affär och även ett resultat av ett gott samarbete med ABB”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7/12 2011 kl. 13.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.