Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet för 148 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper en fastighet för en total köpeskilling om cirka 148 Mkr inkl transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till cirka 7,4 procent.

Fastigheten ligger i företagsområdet Kista, norr om Stockholm och har en uthyrningsbar yta om cirka 7 300 kvm Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 15 Mkr.

Merparten av fastigheten som består av kontor kommer att hyras av Office Management på ett tioårigt hyresavtal. Office Management är en heltäckande leverantör inom kontorsteknisk utrustning och kommunikation. Resterande del hyrs av Plantvision AB och Tele 2.

Tillträde beräknas till 1 april 2011.

”Fastigheten ger långsiktigt en god och stabil avkastning och är ett bra komplement till Kungsledens fastighetsportfölj. Kista har de senaste åren stärkt sin position som kontorsmarknad”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/3 2011 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.