Pressmeddelanden

Hemsö utnyttjar option och tillträder publik fastighet

Kungsleden AB (publ) kommunicerade i pressmeddelande den 15 maj 2009 bildandet av ett joint venture mellan Peab och Hemsö. Intentionen var att uppföra en gymnasieskola i Upplands Väsby där Hemsö efter färdigställandet har rätt att förvärva Peabs andel i det delägda bolaget. Hemsö, som ägs till hälften av Kungsleden och tredje AP-fonden, utnyttjar nu sin option och förvärvar resterande av aktierna samt tillträder fastigheten.

Den totala investeringen uppgår till cirka 400 Mkr med en direktavkastning på cirka 7 procent.

Fastigheten rymmer två gymnasieskolor, kommunbibliotek, arbetslokaler för kommunledningen, café, musikskola och en flexibel multihall för idrotts- och kulturaktiviteter.

”Affären innebär ett 20-årigt avtal med Upplands Väsbys kommun vilket borgar för en långsiktigt stabil avkastning. Byggnaden i sig är nyskapande både till sin arkitektur och sitt innehåll, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25/8 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2011 av 635 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i total 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.