Pressmeddelanden

Hemsö köper fastigheter för 98 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, två publika fastigheter till en total köpeskilling om cirka 98 Mkr inklusive transaktionskostnader. Den initiala direktavkastningen uppgår till 7,1 procent.

Fastigheterna ligger i Norrköping och har en total uthyrningsbar yta om cirka 10 100 kvm. Hyresgäster är John Bauer gymnasieskola och Prolympia grundskola. Fastigheterna har i genomsnitt 9-åriga avtal med ett totalt hyresvärde som uppgår till cirka 11 800 Tkr.

Tillträde planeras till 1 september 2011

Detta är bra skolfastigheter med stabila hyresgäster och långa avtal”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/7 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2011 av 629 fastigheter med ett bokfört värde om 25,5 Mdr. Beståndet fanns i total 141 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.