Pressmeddelanden

Hemsö köper fastighet för 180 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, en publik fastighet till en total köpeskilling om cirka 180 Mkr inklusive transaktionskostnader. Den initiala direktavkastningen uppgår till 6,4 procent.

Fastigheten ligger i Norra Hamnen i Lysekil och har en uthyrningsbar yta om cirka 9000 kvm. Fastigheten består av en gymnasieskola som är under byggnation där Lysekils kommun blir hyresgäst på ett 20-årigt avtal. Totalt uppgår hyresvärdet till cirka 13 300 Tkr.

Tillträde planeras till februari 2012.

Det känns positivt att Hemsö ökar fastighetsbeståndet i Lysekil där vi redan idag har väl fungerande samarbete med kommunen. Fastigheterna passar väl in i befintligt bestånd med en bra riskjusterad avkastning”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1/7 2011 kl. 12.00.
Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2011 av 629 fastigheter med ett bokfört värde om 25,5 Mdr. Beståndet fanns i total 141 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.