Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar kring skattedomar

Kungsleden har nu mottagit dom i de två resterande ärenden som omfattas av de 200 Mkr som Kungsleden tidigare kommunicerat i delårsrapporten för januari – mars 2010. Skattekraven till följd av dessa domar uppgår till ca 60 Mkr, vilket tillsammans med det tidigare kommunicerade skattekravet om cirka 140 Mkr summeras till cirka 200 Mkr. 

Förvaltningsrättens domar kommer att överklagas till kammarrätten. Kungsleden anser att domsluten är felaktiga och bolagets bestämda uppfattning är fortsatt att bolaget har följt de lagar och den praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle. En bedömning som delas av externa experter i skattefrågor. 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17/6 2010
kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se 

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar
säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2010 av 556 fastigheter med ett bokfört värde om 21,2 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.