Pressmeddelanden

Kungsleden slutför försäljningen med Corem Property group

Pressmeddelande 2010-03-31

Kungsleden AB (publ) kommunicerade den 22 december 2009 ett tecknat avtal om försäljning av 22 kommersiella fastigheter för en total nettoköpeskilling om 460 Mkr efter latent skatt och exklusive transaktionskostnader. Affären som har varit villkorad av finansiering är nu ovillkorad och kan därmed slutföras och redovisas i resultatet för det första kvartalet 2010. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31/3 2010 kl. 16.00.

Regulatorisk