Pressmeddelanden

Kungsleden säljer publika fastigheter i Tyskland för 1,3 Mdr

Pressmeddelande 2010-12-29

Kungsleden AB (publ) säljer 17 fastigheter i Tyskland för en total köpeskilling om cirka 1,3 Mdr till en direktavkastning på drygt 7 procent. Köpare är Hemsö Fastighets AB där Kungsleden är hälftenägare. Försäljningspriset understiger bokfört värde med cirka 20 Mkr och understiger anskaffningsvärde med cirka 35 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2010.

”Kungsleden förvärvade fastighetsportföljen i Tyskland under 2006 och 2007. I och med bildandet av Hemsö är portföljen med äldreboenden i Tyskland inte längre en lika naturlig del i Kungsleden utan passar bättre hos Hemsö. Portföljen har en stabil avkastning och med Hemsö som ägare får vi både del av den fortsatta intjäningen samtidigt som vi frigör medel för fastighetsförvärv som passar bättre in i Kungsledens portfölj”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Fastigheterna består av äldreboenden och majoriteten av fastigheterna ligger i Rohrområdet och i Frankfurt. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 75 400 kvm och det totala hyresvärdet uppgår till 10 873 000 Euro.

Frånträde planeras till första kvartalet 2011.

Försäljningen är villkorad av finansiering samt avslutad due diligence-process.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/12 2010 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.