Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet för 107 Mkr

Pressmeddelande 2010-12-22

Kungsleden AB (publ) säljer en kommersiell fastighet för en köpeskilling om 107 Mkr. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med 7 Mkr och anskaffningsvärde med 27 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2010.

Kontorsfastigheten ligger i Sollentuna, norr om Stockholm och har en uthyrningsbar yta om cirka 7 200 kvm. Försäkringskassan hyr cirka 83 procent av ytan. Resterande del som avser källarplan är vakant.

Köpare är Hemfosa Fastigheter AB och frånträde är planerat till den 1 mars 2011.

 ”Jag är väldigt nöjd över att göra en affär väl över bokfört värde och till en bra vinst”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2010 kl. 19.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.