Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter för 1150 Mkr

Pressmeddelande 2010-06-23

Kungsleden AB (publ) förvärvar genom Hemsö, det gemensamma ägda bolaget med tredje AP-fonden, fyra publika fastigheter fördelade på 38 byggnader för en total köpeskilling om cirka 1150 Mkr till en direktavkastning på cirka 7,5 procent. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 125 Mkr. 

Fastighetsbeståndet har en total uthyrningsbar yta om 122 Tkvm. De största hyresgästerna är Gotlands kommun, Försäkringskassan Östersund, Polismyndigheten Östersund, Karlskrona kommun, och ICA Fastigheter Borås, som tillsammans står för cirka 60 procent av hyresintäkterna. Den genomsnittliga återstående kontraktstiden i portföljen uppgår till 9 år. 

Fastigheterna har utvecklats av Vasallen under åren 2003 – 2010 och får idag, till stora delar, anses vara färdigutvecklade. Tillträde planeras till den 1 oktober 2010. 

”Det känns mycket positivt att köpa dessa, av Vasallen, välutvecklade fastigheter. Med långa avtal och stabil avkastning bidrar affären positivt till vår portföljsammansättning och riskjusterade avkastning”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.  

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/6 2010 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2010 av 556 fastigheter med ett bokfört värde om 21,2 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.