Pressmeddelanden

Greenbuildingcertifiering för Kungsleden och godkänd för SwedbankRoburs hållbarhetsfonder

Pressmeddelande 2010-10-22

Kungsleden AB (publ) har i dagarna fått sin första greenbuildingcertifiering enligt EUs Greenbuildingmärkning. Fastigheten ligger i Sollentuna och hyrs till största del av Försäkringskassan.

För att få en godkänd certifiering krävs att energiförbrukningen sänks med minst 25 procent. Kungsledens energibesparande åtgärder har resulterat i en minskad energiförbrukning på 29 procent i fastigheten.

Kungsledens miljöarbete har även uppmärksammats av SwedbankRobur som efter årets utvärdering meddelat att Kungsledenaktien blivit godkänd för samtliga SwedbankRoburs hållbarhetsfonder. I motiveringen för beslutet kan följande läsas:

Kungsledens hållbarhetsarbete har utvecklats mycket positivt sedan föregående analys (2007), både vad gäller strategi och operativt arbete, och frågorna förefaller vara väl förankrade hos ledningen. Vidare har bolaget genomfört konkreta energibesparande åtgärder med gott resultat och erbjuder även hyresgästerna gröna hyresavtal med ömsesidiga incitament för energibesparingar.

”Det känns väldigt roligt att vi från externt håll har uppmärksammats för vårt miljöarbete”, säger Maria Sandell, miljöchef på Kungsleden i en kommentar

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2010 kl. 08.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Maria Sandell, miljöchef Kungsleden | tfn 08-503 052 33 | mobil 070-690 65 17
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24


This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.