Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010

Resultat som förväntat i stabil fastighetsmarknad

• Nettoomsättningen minskade med 26 procent till 571 Mkr (771) och bruttoresultatet med 29 procent till 355 Mkr (501) till följd av fjolårets affär med Tredje AP-fonden och ökade kostnader för den kalla vintern.

• Resultat före skatt uppgick till 36 Mkr (–79). Resultat efter skatt uppgick till 58 Mkr (–67), motsvarande 0,40 kronor (–0,50) per aktie.

• Fastighetsbeståndet per 31 mars 2010 bestod av 556 fastigheter (585) med ett bokfört värde om 21 239 Mkr (21 861).

• Inga fastigheter har förvärvats. 30 (6) fastigheter har avyttrats för 602 Mkr (222) med ett resultat om 3 Mkr (11). Avyttringarna har påverkat det utdelningsgrundade resultatet med 28 Mkr (61).

• Utdelningsgrundande resultat för delårsperioden uppgick till 126 Mkr (223), motsvarande 0,90 kronor (1,60) per aktie.

• Prognos för helåret 2010 är oförändrat ett utdelningsgrundande resultat på 600 Mkr, motsvarande 4,40 kronor per aktie.

 

” Resultatet för första kvartalet var i linje med våra förväntningar och vår prognos för det utdelningsgrundande resultatet. Resultatskillnaden jämfört med i fjol beror främst på Hemsö-affären med Tredje AP-fonden och ökade kostnader för främst uppvärmning och fastighetsskötsel om cirka 25 Mkr på grund av den stränga vintern.

Kvartalets handelsnetto uppgick till 3 Mkr efter att vi bland annat slutfört affären med Corem Property Group. Vi fick därtill en positiv skatteeffekt om drygt 30 Mkr efter att vi avyttrat fastigheter utan avdrag för latent skatt. Administrationskostnaderna fortsatte ned under kvartalet. Det minskade finansnettot var främst en följd av lägre lånevolymer efter försäljningen till Tredje AP-fonden. Det bokförda värdet på beståndet justerades upp med 12 Mkr för kvartalet.

Vakanserna steg något under årets början. Kungsleden har en något sencyklisk verksamhet och för 2010 förväntar vi oss en viss vakansökning. Nordic Modulars försäljning var lägre jämfört med föregående år, men bruttoresultatet var positivt. Efter de anpassningar av produktionen som gjordes 2008–2009 var produktionskostnaderna drygt 40 procent lägre.

Trenden med en tydlig förbättring på transaktionsmarknaden höll i sig. Transaktionsvolymen uppgick till drygt 18 miljarder kronor första kvartalet, enligt Jones Lang Lasalle. Kungsleden avyttrade sammanlagt ett 30-tal fastigheter för drygt 600 Mkr. Vi ser nu att det återigen finns möjligheter att göra goda affärer. Inte minst har marknaden för publika fastigheter lockat till sig nya aktörer. Det har blivit lättare att erhålla kortare krediter vilket bidragit till ljusningen på marknaden, medan långfristig finansiering däremot fortfarande är svårare. Det är viktigt för Kungsleden att så som långt möjligt ha en optimal finansiering såväl på lång som kort sikt.

I slutet av första kvartalet initierade Skatteverket ytterligare skatteärenden avseende genomförda fastighetsförsäljningar, men inga myndighetsbeslut har fattats. Redan under 2009 reserverade vi 325 Mkr relaterat till dessa skatte¬ärenden. Vår bedömning är att den totala likviditetseffekten av dessa skatteprocesser vid en eventuell negativ utgång inte skulle överstiga 300 Mkr. Det är fortsatt vår uppfattning att vi har följt gällande lagar och regler.

Vidare utsågs Kungsleden till en av Sveriges bästa arbetsplatser i undersökningen Great Place to Work som omfattade 80 företag. Kungsleden var topp fyra bland medelstora bolag och bäst bland fastighetsbolagen. Resultatet är mycket glädjande då Kungsleden under de senaste åren medvetet arbetat med att stärka den interna företagskulturen.

Vi kommer att arbeta vidare för att hitta en kostnadseffektiv långsiktig finansiering för att ta tillvara på de intressanta affärsmöjligheter som vi bedömer kommer att uppstå. Med stabila motparter, långa kontrakt och ett fortsatt målmedvetet kundarbete kan vi hantera en förväntad mindre ökning av vakanserna från låga nivåer.”

 

Thomas Erséus

Verkställande direktör

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24

Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/4 2010 kl. 11.30.

 

This press release is available in English at www.kungsleden.se

 

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2010 av 556 fastigheter med ett bokfört värde om 21,2 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.