Pressmeddelanden

Årsstämma i Kungsleden

Pressmeddelande 2010-04-29

Kungsleden AB (publ) avhöll under onsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 3,75 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 3 maj 2010 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2010. I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Thomas Erséus för verksamhetsåret 2009 och det rådande marknadsläget. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att vara tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se, från och med den 29 april 2010. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Till styrelseledamöter omvaldes, Thomas Erséus, Per-Anders Ovin, Magnus Meyer, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Charlotta Wikström och Leif Garph. Kia Orback Pettersson valdes till ny styrelseledamot. Per-Anders Ovin omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman utsåg Olle Florén (representerade Olle Florén med bolag), Frank Larsson, (representerade Handelsbanken Fonder) samt Eva Gottfridsdotter-Nilsson (representerade Länsförsäkringar Fondförvaltning) till ledamöter i valberedningen. Per-Anders Ovin ingår i egenskap av styrelsens ordförande i valberedningen. Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman antog även styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler. Stämman antog inte förslaget från aktieägaren Reckon Svenska AB att besluta om tillsättande av en oberoende granskningsman för att utreda omständigheterna kring styrelsens/enskilda styrelseledamöters agerande i konkurrerande verksamhet. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet Per-Anders Ovin, Jan Nygren och Charlotta Wikström samt till ledamöter i revisionsutskottet utsågs Leif Garph (ordförande), Magnus Meyer och Kia Orback Pettersson. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/4 2010 kl.09.00.

Regulatorisk