Pressmeddelanden

Kommentarer om Regeringsrättens skattedomar på Kungsledens webbplats

Pressmeddelande 2009-06-03

Kungsleden AB (publ) har idag publicerat kommentarer kring hur Kungsleden ser på eventuell påverkan med anledning av Regeringsrättens skattedomar. Följande frågor och svar finns tillgängliga på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se. Vad är det som har hänt? Regeringsrätten har den 29 maj 2009 meddelat dom i tre olika förhandsbesked som väsentligt synes ändra gällande praxis från Kammarrätt, Skatterättsnämnden och Regeringsrätten Hur påverkar Regeringsrättens domar Kungsleden? Regeringsrättens domar gäller ett antal transaktioner varav ingen avser Kungsleden. Däremot har Kungsleden tidigare genomfört transaktioner som till vissa delar liknar de som nu varit föremål för prövning. Vad gör ni med anledning av Regeringsrättens domar? Vi analyserar nu dessa domar tillsammans med externa experter för att klargöra eventuell påverkan på Kungsleden. Så snart vi är klara med vår analys kommer vi att lämna ytterligare information, dock senast i samband med vår kvartalsrapport den 19 augusti 2009. Vilka ekonomiska effekter kan det bli för Kungsleden? Det kan vi inte kommentera förrän vår pågående analys är färdig. Domarna kan påverka ett antal avgränsade transaktioner gjorda under åren 2004-2006. Det talas om skatteflykt, är det något som Kungsleden har ägnat sig åt? Vi har inga andra intentioner än att följa de lagar som finns. Vi tar starkt avstånd från begreppet skatteflykt. Kungsledens uppfattning är att vi har följt de lagar och den praxis som har funnits vid tidpunkterna för transaktionerna i form av ett antal förhandsbesked och domar i Kammarrätt, Skatterättsnämnd och Regeringsrätten. Denna Kungsledens uppfattning delas av externa experter. När upphörde den här typen av affärer? Den 17 april 2008 skapades klarhet genom att en s k stopplag infördes som förhindrar genomförandet av den typ av transaktioner som Regeringsrätten nu har prövat. Denna tydlighet tycker vi är bra. Vad säger ni till aktieägare och investerare? Vi tycker det är beklagligt att processen från myndigheten har tagit så lång tid som flera år. Det skapar stor osäkerhet för aktieägare, investerare och andra intressenter. Självfallet kommer vi att ge information så fort vi har någon Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3/6 2009 kl. 19.30

Regulatorisk