Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009

Fortsatt stigande bruttoresultat

• Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 771 Mkr (747) och brutto¬resultatet ökade med 12 procent till 501 Mkr (447).

• Resultat före skatt uppgick till –79 Mkr (113) varav värdeförändringar –262 Mkr (-24). Delårsperiodens resultat efter skatt uppgick till –67 Mkr (73), motsvarande –0,50 kr (0,50) per aktie.

• Fastighetsbeståndet per 31 mars 2009 består av 596 fastigheter (603) med ett bokfört värde om 28 589 Mkr (28 576).

• Under delårsperioden har två (16) fastigheter förvärvats för 158 Mkr (1 337). Vidare har sex (en) fastigheter avyttrats för 222 Mkr (10) med ett resultat om 11 Mkr (0). Avyttringarna har påverkat det utdelningsgrundade resultatet med 61 Mkr (–2).

• Utdelningsgrundande resultat för delårsperioden uppgick till 223 Mkr (126), motsvarande 1,60 kr (0,90) per aktie.

• Efter delårsperiodens utgång har försäljningen till Tredje AP-fonden av 50 procent av aktierna i bolaget som äger merparten av de publika fastig¬heterna slutförts efter att villkoren uppfyllts. Affären påverkar Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2009 med cirka 800 Mkr.

• Prognos för helåret 2009 är ett utdelningsgrundande resultat på 1 300 Mkr, motsvarande 9,50 kr per aktie.

” Transaktionsmarknaden var fortsatt avvaktande under första kvartalet. Den totala transaktionsvolymen sjönk med 75–80 procent till 4,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal 2007–2008, enligt Newsec. Trots en kärv marknad gjorde Kungsleden affärer för knappt 300 miljoner kronor, varav försäljningar av bostäder och kommersiella fastigheter utgjorde den absoluta merparten.

Trenden med ett fortsatt stigande bruttoresultat fortsatte under kvartalet. Nettoomsättningen steg 3,2 procent, hyresintäkterna ökade 11 procent och bruttoresultatet steg med 12 procent. Ökningen skedde trots minskad modulförsäljning. Moduluthyrningen är fortsatt stabil och då marknadsanpassningar successivt gjorts inom produktionen under hösten är Nordic Modulars lönsamhet i stort sett oförändrad. De negativa värdeförändringarna på finansiella instrument tynger Kungsledens resultat men de är inte kassaflödespåverkande. Sammantaget bidrog vårt breda erbjudande med kommersiella och publika fastigheter samt moduler, till att koncernens driftsnetton var stabila under kvartalet.

Kungsledens vakansnivå var stabil under kvartalet. Signalerna blir dock tydligare om att den realekonomiska utvecklingen kommer att börja slå igenom med ökade vakanser som en följd av företagskonkurser, vilket påverkar hela hyresmarknaden. Hittills i år är vår nettouthyrning stabil men riskerna har ökat på obeståndssidan och vi följer utvecklingen noga särskilt inom kommersiella fastigheter. Medan konkurserna slår direkt mot driftsnettot sker uppsägningar av hyreskontrakt normalt med nio månaders varsel.

Efter periodens utgång slutfördes affären med Tredje AP-fonden. Affären innebär att Tredje AP-fonden förvärvar 50 procent av aktierna i det bolag som äger och förvaltar merparten av Kungsledens publika fastigheter i Sverige. Tillsammans med Tredje AP-fonden kan vi vidareutveckla och stärka Kungsledens redan starka position på marknaden för publika fastigheter. Samtidigt stärks den finansiella ställningen och vi ökar möjligheterna att på sikt tillvarata affärsmöjligheter som kan komma att uppstå på såväl den kommersiella som den publika fastighetsmarknaden. Från och med andra kvartalet kommer Kungsleden att redovisa det gemensamma bolaget enligt klyvningsmetoden.

Kungsleden bedömer att transaktionsmarknaden kommer att vara fortsatt avvaktande under återstoden av året. Prognosen för det utdelningsgrundande resultatet 2009 uppgår till 1,3 miljarder kronor, inklusive det utdelningsgrundande resultatet om 800 Mkr från affären med Tredje AP-fonden.”, säger Kungsledens vd Thomas Erséus i en kommentar.
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/4 2009 kl. 12.30.
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2009 av 596 fastigheter med ett bokfört värde om 28,6 Mdr. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.

Regulatorisk