Pressmeddelanden

Kungsleden slutför försäljning med Riksbyggen och höjer prognosen

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) kommunicerade den 15 maj 2006 en försäljning av del av fastigheten Lund Klostergården för 100 Mkr. Affären har varit villkorad av att Kungsleden erhåller en detaljplan på fastigheten. Fastigheten innehåller ca 30 000 kvm byggrätt för bostadsändamål. Affären är nu ovillkorad och kan därmed slutföras.

Försäljningspriset överstiger anskaffningsvärdet med cirka 50 Mkr. Beloppet ingår i det utdelningsgrundande resultatet för Kungsleden 2008.

De affärer Kungsleden genomfört under december innebär att prognosen för det utdelningsgrundande resultatet för verksamhetsåret 2008 kan höjas till överstigande 800 Mkr från tidigare 700 Mkr.

”Det känns bra att vi nu kan slutföra affären till ett tillfredsställande resultat och höja vår prognos”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/12 2008 kl. 09.30


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk