Pressmeddelanden

Kungsleden säljer 2 fastigheter för 34 Mkr

Pressmeddelande 2008-11-19

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer två fastigheter på Lidingö respektive i Sollentuna utanför Stockholm för en total köpeskilling om 34 Mkr.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på 3 501 kvm, bestående av kontor, lager, industri och skolverksamhet. Det totala hyresvärdet uppgår till 4 184 Tkr och den totala direktavkastningen till 6,1 procent.

Försäljningspriset för såväl den kommersiella som den publika fastigheten överstiger bokfört värde och anskaffningsvärde. Fastigheternas totala försäljningspris överstiger bokfört värde med cirka 5,6 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 8,2 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2008.

Frånträde för fastigheten på Lidingö sker den 19 november 2008 och planerat frånträde för fastigheten i Sollentuna är den 1 december 2008.

”Det känns bra att Kungsleden, då marknaden diskuterar fastighetsvärden, kunnat genomföra fastighetsaffärer där försäljningarna sker till priser som ligger över såväl anskaffningsvärden som bokförda värden på respektive fastighet”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/11 2008 kl.09.00.

Regulatorisk