Pressmeddelanden

Stärkt fastighetsportfölj och förvaltningsresultat

• Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1 277 Mkr (1 245).

• Resultat före skatt uppgick till 1 229 Mkr (1 362). Delårsperiodens resultat uppgick till 861 Mkr (1 526), motsvarande 6,30 kr (11,20) per aktie. Av periodens skatt om –368 Mkr (164) avser 20 Mkr betald skatt.

• Fastighetsbeståndet per 30 juni uppgår till 606 fastigheter (591) med ett bokfört värde om 25 441 Mkr (23 106).

• Under delårsperioden har 40 fastigheter förvärvats för 3 110 Mkr. Vidare har 20 fastigheter avyttrats för 1 852 Mkr med ett resultat på 87 Mkr. Avyttringarna har påverkat det utdelningsgrundade resultatet med 137 Mkr.

• Utdelningsgrundande resultat för perioden uppgick till 440 Mkr. Prognosen för verksamhetsåret 2007 om ett utdelningsgrundande resultat på 1 200 Mkr kvarstår.

• Efter delårsperiodens utgång har 36 fastigheter förvärvats för 567 Mkr och 97 fastigheter har sålts för 1 700 Mkr. Försäljningarna påverkar det utdelningsgrundande resultatet under tredje kvartalet med 300 Mkr.

Andra kvartalet (april–juni)
• Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 657 Mkr (615).

• Resultat före skatt uppgick till 963 Mkr (928) och periodens resultat uppgick till 685 Mkr (1 161), motsvarande 5,00 kr (8,50) per aktie.


”Fastighetsmarknaden är fortsatt god med ett stort intresse från investerare. Fastighetspriserna har stigit ytterligare, med resultat att Kungsledens befintliga fastighetsbestånd har ökat i värde med drygt 700 Mkr sedan årets början. I denna marknad har vi under det första halvåret varit fortsatt aktiva med köp och försäljningar, dock något mindre än tidigare år. Utifrån vår strategi att öka den riskjusterade avkastningen har vi sålt fastigheter med en direktavkastning på 4,1 procent, medan de förvärvade fastigheterna har en beräknad direktavkastning om 7,6 procent. Glädjande är också att vår nya satsning på modulfastigheter utvecklas väl, med ett bra resultatbidrag”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

”I Tyskland tar affärsprocesserna längre tid än i Sverige och även om utbudet av förvärvsobjekt är stort är det relativt få fastigheter som uppfyller våra krav, varför det också kan bli aktuellt att teckna avtal om fastigheter under uppförande.

Fastighetsmarknaden har ännu inte nämnvärt påverkats av stigande räntor. Vår bedömning är dock att de tidigare minskande skillnaderna i direktavkastningskrav mellan bättre och mindre bra fastigheter och lägen kommer öka något under hösten”, säger Thomas Erséus vidare.

Regulatorisk