Pressmeddelanden

Kungsleden slutför försäljning till Orkla och höjer prognos

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har slutfört försäljningen av 82 kommersiella fastigheter i Sverige till Orkla Finans Kapitalförvaltning ASA i Norge och DnB NOR Markets. Affären har tidigare kommunicerats i pressmeddelanden samt i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2007.

Försäljningen har varit villkorad köparens finansiering, vilken nu har genomförts.

Fastighetsportföljen, som har justerats något i storlek, säljs för 4 750 Mkr vilket är 375 Mkr över bokfört värde och 710 Mkr över anskaffningsvärdet. Det senare beloppet kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2007.

Fastigheterna har en geografisk spridning i Sverige. Den uthyrningsbara ytan innehållande kontor, industri- och lagerfastigheter uppgår till drygt 751 000 kvm med ett hyresvärde om drygt 473 Mkr.

Frånträde av fastigheterna sker senast den 15 januari 2008.

I och med denna affär höjs också prognosen för det utdelningsgrundande resultatet för verksamhetsåret 2007 till 1 800 Mkr från tidigare 1 400 Mkr.


”Jag är mycket glad över att kunna slutföra affären med Orkla till ett väldigt tillfredsställande resultat. Jag ser fortsatt goda möjligheter till en hög transaktionsnivå inom kommersiella fastigheter och en expansion inom vård, skola och äldreboenden”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.



För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2007 kl. 08.50.

Regulatorisk