Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter för 300 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 14 fastigheter för en köpeskilling om 297 Mkr.

Två kommersiella fastigheter i Kungsbacka förvärvas av Elanders AB. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 36 000 kvm, varav 75 procent förhyrs av Kungsbacka Graphics AB som bedriver tryckeriverksamhet. Det totala hyresvärdet uppgår till 15,7 Mkr och beräknad direktavkastning till 8,3 procent. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till cirka 5 år.

Sex kommersiella och sex publika fastigheter i Linköping förvärvas av AB Stångåstaden. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 18 200 kvm, huvudsakligen bestående av kontor, butik och förskolor. De största hyresgästerna är Linköpings kommun, Landstinget Östergötland, ICA, Coop och Advokatfirman Delphi. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 18,6 Mkr och beräknad direktavkastning är cirka 7,7 procent.

Tillträde för samtliga fastigheter sker i februari 2008.För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2007 kl. 14.15.

Regulatorisk