Pressmeddelanden

Kungsledens andra kvartal: Resultat före skatt 1 362 Mkr

• Resultat före skatt uppgick till 1 362 (749) Mkr och periodens resultat uppgick till 1 526 (753) Mkr, motsvarande 11,20 (6,20) kr per aktie.
• Hyresintäkter och driftsnetto ökade med 56 respektive 32 procent till 1 245 (798) Mkr respektive 741 (560) Mkr.
• Under delårsperioden har 203 fastigheter avyttrats för 5 455 Mkr med ett resultat på 312 Mkr och ett kassaflöde på 974 Mkr samt 74 fastigheter förvärvats för 2 264 Mkr.
• Utdelningsgrundande resultat för perioden uppgick till 1 199 Mkr. Prognosen för verksamhetsåret 2006 om ett utdelningsgrundande resultat på 2 900 Mkr kvarstår.

”Kungsleden redovisar en kraftig resultatförbättring även för andra kvartalet, vilket är glädjande. Aktivitetsnivån var hög under kvartalet med 89 avyttrade fastigheter, vars riskjusterade avkastning var lägre än den riskjusterade avkastningen på det fastighetsbestånd som förvärvades. Det egna kapitalet har i det närmsta fördubblats jämfört med vid halvårsskiftet i fjol och finansiellt står vi starkt rustade inför framtiden”, säger Kungsledens tillförordnade VD Johan Risberg i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, tf VD och vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se