Pressmeddelanden

Kungsleden slutför försäljning av fastighetsbestånd till Keops A/S

Pressmeddelande 2006-09-07

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har slutfört försäljningen av 172 kommersiella fastigheter till den danska fastighetsfonden Keops A/S. Affären har tidigare kommunicerats i pressmeddelanden samt i delårsrapporten för det andra kvartalet 2006.

Försäljningen har varit villkorad av köparens finansiering, vilken nu har genomförts.

Fastighetsportföljen säljs för drygt SEK 6,3 Mdr vilket är 1 170 Mkr över bokfört värde och 1 470 Mkr över anskaffningsvärdet. Det senare beloppet kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2006 och resultatföras i 4:e kvartalet.

Frånträde av fastigheterna kommer att ske den 1 november 2006 och slutlig resultatavräkning kommer i enlighet med IAS 18 Intäkter redovisas vid detta datum.

”Vi är nöjda med att nu kunna slutföra affären med ett mycket tillfredställande resultat, och ser nu goda möjligheter till expansion inom vård, skola och omsorg. Samtidigt som vi kan fortsätta att hålla en hög transaktionsnivå av kommersiella fastigheter”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk