Pressmeddelanden

Kungsleden säljer åtta fastigheter i Bryssel

Pressmeddelande 2006-12-08

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av åtta fastigheter i Bryssel. Försäljningspriset är 90,5 miljoner euro (ca 815 Mkr) och köpare är riskkapitalbolaget JER Partners tillsammans med fastighetsbolaget Catalyst Capital.

Försäljningen är fram till den 31 januari 2007 villkorad av köparnas finansiering.

Brysselportföljen utgörs främst av kontor och har sammantaget cirka 72 000 kvm uthyrningsbar yta. Det totala hyresvärdet uppgår till 96 Mkr.

Försäljningspriset är 20 Mkr lägre än det bokförda värdet och 20 Mkr lägre än anskaffningsvärdet. Resultatet kommer att redovisas i delårsrapporten för första kvartalet 2007och ingå i det utdelningsgrundande resultatet för 2007.

Frånträde av fastigheterna beräknas ske under första kvartalet 2007. Därefter kommer Kungsleden inte att ha kvar några fastigheter i Bryssel.


* Med utdelningsgrundande resultat menas resultatet efter skatt exkluderat orealiserade värdeförändringar (ej kassaflödespåverkande) och uppskjuten skatt. Realiserade värdeförändringar ingår i det utdelningsgrundande resultatet. Resultatmåttet motsvaras av kassaflödet från rörelsen före förändringar av rörelsekapital i kassaflödesanalysen.

Regulatorisk